KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
  Al. Wolności 24 34-300 Żywiec reprezentowany przez Prezesa Spółki.
 2.  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mirosławem Midor za pośrednictwem adresu e-mail iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  - świadczenia usług przewozowych na rzecz swoich Klientów
  - badania satysfakcji Klientów,
  - odpowiedzi na skargi i wnioski,
  - kontroli biletów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,
  - statystyki i analityki,
  - zapewnienia bezpieczeństwa przez stosowanie monitoringu wizyjnego w autobusach
  - przeprowadzania badań technicznych w stacji kontroli pojazdów
  - udzielanie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej
  - wykonywanie niezbędnych czynności względem osób uczestniczących w kolizjach i wypadkach drogowych z udziałem pojazdów MZK,
  - prowadzenia rekrutacji na stanowiska pracy w MZK
 4. Postawa prawna:
  - prawnie uzasadniony interes realizowanych przez MZK jako administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  b) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  d) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  e) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym uprawnionym podmiotom jak Policja, Sąd, Prokuratura, firmy windykacyjne oraz podmiotom z których usług korzysta MZK w ramach prowadzonej działalności na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. W związku z użytkowaniem systemu monitoringu wizyjnego przez MZK w pojazdach MZK i na terenie zakładu MZK, informujemy, że przechowujemy zapis wizyjny w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów MZK jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa Klientom i Pracownikom oraz ochrony ich mienia, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zgromadzone dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą lub mogą być przekazane organom ścigania, organom administracji publicznej, sądom. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 14 dni od dnia zapisu nagrania. Korzystając z pojazdów MZK lub przebywając na terenie zakładu MZK zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów, w których zostały zebrane.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody ( w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowychniezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.